Συμμετοχή του ΑΚΕΘ στην εταιρική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο » Immigrant Friendly Cities»

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ – DCT) συμμετείχε στην εναρκτήρια εταιρική συνάντηση (4-5-3/2019) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «ImmigrantFriendlyCities» που πραγματοποιήθηκε στο Αϊδίνιο της Τουρκίας. Η εταιρική σύμπραξη αποτελείται από 8 εταίρους, τον συντονιστή του έργου AydinIlGocIdaresiMudurlugu, AydinValiligi(TR), SosyalEtkiveYenilikçiEğitimDerneği (TR) από τη Τουρκία και τους υπόλοιπους εταίρους,WisamarBildungsgesellschaft, ProIFALL, FønixAS , CEIPES, καθώς και το ΑΚΕΘ – DCT .
Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο ImmigrantFriendlyCities στοχεύει στην δημιουργία πλατφόρμας διαδικτύου, εφαρμογών, και στην εκπαίδευση του προσωπικού του. Έτσι οι πρόσφυγες/μετανάστες θα έχουν δημόσιες υπηρεσίες καθοδήγησης μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ένα μαθησιακό μοντέλο θα αναπτυχθεί με ψηφιακά εργαλεία και θα ενισχύσει το σεβασμό και την κατανόηση της διαφορετικότητας, των διαπολιτισμικών ικανοτήτων και αξιών.
————————————————————————————————————————————
TheDevelopmentalCenterofThessalyparticipatedinthekickoffmeeting (4-5-3/2019) oftheEuropeanprogramentitled»ImmigrantFriendlyCities» whichwasheldinAydin, Turkey. The partnership is composed of 8 partners; the coordinator of the project is Aydin Il GocIdaresiMudurlugu(TR), AydinValiligi (TR), SosyalEtkiveYenilikçiEğitimDerneği (TR)  from Turkey and the other partners; wisamarBildungsgesellschaft,  Pro IFALL, Fønix AS , CEIPES, and the Developmental Center of Thessaly, ΑΚΕΘ – DCT .
The project has been approved under Erasmus+ and in Key Action 2 – Strategic Partnerships. The project ImmigrantFriendlyCitiesaims to create a web based platforms,APP and they will train their staff.So the refugees/immigrants will have public guidance services by using digital tools.A learning model will be developed with digital tools and  fostering respect and understanding for diversity, intercultural competencies and values.