ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

3.τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

Έδρες τους

 

Σας προσκαλώ σε 14η τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ΤΚ Μουζακίου, την  25η Απριλίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

 

1. Εξέταση αίτησης της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΑΗΒ GROUP

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

2. Έγκριση της αρ.49/2015 απόφασης του  Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

3. Περί συμμετοχής του Δήμου Μουζακίου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού καταστατικού

Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Κωτσός Γεώργιος

4. Έγκριση έκθεσης  εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

5. Ανάκληση της αριθμ.223/2016 απόφασης του ΔΣ του Δήμου και εκ νέου ανάθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Δυτικής Θεσσαλίας (ΟΧΕ)

Εισηγητής: Ταμπάκου Μαρία

6. Παράταση προθεσμίας παράδοσης της δασοτεχνικής μελέτης του έργου:Βελτίωση Δασικού δρόμου Γ΄’ κατηγορίας σε Β’από τη θέση Διασέλα

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:«ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»(Α.Μ.:15/15)

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

8. Χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

10.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μουζακίου και ΔΕΥΑΜ για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ – Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)»

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 34/13)

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου: «ΛΙΘΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ» (Α.Μ: 03/13)

Εισηγητής: Αντιδ.Τσιούφη Ευαγγελή

13. Αναμόρφωση του προϋ/σμού του έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδ.Καλλιώρας Θωμάς

14. Έγκριση της αρ.60/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί επιλογής Τραπεζικού Ιδρύματος για τη διαχείρηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Αντιδ.Καλλιώρας Θωμάς

15. Περί διαγραφής χρεών

Εισηγητής: Αντιδ.Καλλιώρας Θωμάς

16. Απόδοση λογαριασμού για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 2017

Εισηγητής: Αντιδ.Καλλιώρας Θωμάς

17. Αλλαγή ονοματεπωνύμου οφειλέτη από βεβαιωμένο κατάλογο άρδευσης

Εισηγητής: Αντιδ.Φασιανού Παρασκευή

18. Έγκριση της με αριθμό 35/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ

Εισηγητής: Πρόεδρος Ρούσσα Ελένη

19. Ορισμός μελών για συγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.)Π.Ε.Καρδίτσας

Εισηγητής: ΠρόεδροςΔ.Σ κ.Τσιούμας Δημήτριος

20. Εξέταση αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλής

Εισηγητής: ΠρόεδροςΔ.Σ. κ.Τσιούμας Δημήτριος

21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής: ΠρόεδροςΔ.Σ. κ.Τσιούμας Δημήτριος

 

 

 

 

                       Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                           

                                                                                                        ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                                     

4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου